PELAS HEM

Värdegrund

Värdegrund
Vår värdegrund är ett pågående projekt och ett aktivt arbete som ger inriktning åt vår verksamhet. Värdegrunden vägleder oss så att vi i alla möten och situationer beter oss professionellt. Den vilar på värdeorden: respekt, förtroende, engagemang och glädje.

Respekt
Vi möter alla med förståelse, medkänsla och inlevelse. Vi ser till alla människor lika värde. Alla möts med respekt oavsett kön, etnicitet, religion/annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning eller ålder och har rätt till ett värdigt liv såväl psykiskt, fysiskt som socialt välbefinnande.

Förtroende
Förtroende är A och O i arbete mellan och med människor. Finns ett förtroende sker det ett bra samarbete som i sin tur leder till att goda resultat kan uppnås och en bra förändring kan ske. I varje enskilt ärende jobbar vi på att bygga ett långsiktigt och hållbart förtroende vare sig det gäller våra uppdragsgivare, uppdragstagare eller den placerade.

Engagemang
Allt som vi idag ifrågasätter resulterar i en förbättring för morgondagen. För att lyckas med detta är vi engagerade, närvarande, ser lösningar, tar ansvar, bryr oss och visar omtanke.

Glädje
Vi strävar mot att alla ska känna glädje. Med alla menar vi den placerade, uppdragstagare, uppdragsgivare samt all personal. Personalen ska känna en glädje för att komma till arbetet och trivas på sin arbetsplats. Att ha roligt, sprida glädje och våga vara sig själv är viktigt. Vi ser lösningar istället för problem och försöker vara positiva förebilder för alla vi möter i vårt arbete. Genom detta skapas en tillåtande arbetsmiljö som bidrar till gemenskap och glädje samt en trygg arbetsplats.