PELAS HEM

Stöd och hjälp

 

 

 

Tillsammans är vi starka!

Pelas Hem erbjuder:
*Jour- och familjehemsplaceringar.
*Mor och barnplaceringar.
*Syskonplaceringar.
*Akuta placeringar i jourhem.
*Föreläsningar.
*Handledning/Grupphandledning.
*Risk- och hotbedömningar/Kartläggning.
*Jour dygnet runt.
*Utredning av jour-/familjehem enligt Socialstyrelsens initialbedömning BRA-fam och Kälvestens – intervjun.
*Familjehemskonsulenter med språkkompetens i svenska, engelska och turkiska samt flera dialekter av kurdiska. Vid behov anlitas tolk.
*Hjälp med hämtning vid behov.

Pelas Hem journalför allt kring klienter och jour-/familjehem. Dessa journalanteckningar skickas till Socialtjänsten en gång i månaden tillsammans med jour-/familjehemmens månadsrapporter. Pelas Hem skickar alltid all dokumentation i krypterad form.

Pelas Hem erbjuder klienten:
*Hjälp med att bearbeta sorger och trauman.
*Personal med utbildning i MI - motiverande samtal i arbetet med våld i nära relationer.
*Kontakt med psykolog, BUP och sjukvård.
*Ansökan om sekretessmarkering/skyddat folkbokföring och särskild postadress.
*Ansökan om namn- och efternamnsbyte.
*Polisanmälan.
*Ansökan om förskola, skola eller arbete.
*Tillgång till lärare inom verksamheten för läxhjälp.
*Hjälp och stöd i kontakten med olika myndigheter.
*Stöd och hjälp i att stärka klienten kring dennes säkerhet och jobbar med strategier utifrån säkerhetsaspekten.
*Hjälp med ansökan om ekonomiskt bistånd vid behov.
*Hjälp med att boka hälsoundersökning inför LVU.

Vi har personal certifierade att utföra risk- och hotbedömningar enl. SARA, PATRIARK, FREDA och SAM. På uppdrag av Socialtjänst utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg samt säkerhetsplaneringar utifrån klientens situation och behov.